แหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตร นครนายก

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนวังทิพย์โฮมสเตย์
เลขที่ี 67/3 หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองฯ 
ปลูกไม้ดอกดาหลา ขิงแดง ผลิตผลตลอดปี มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์
โทร.08 1929 3131

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 
แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านเกษตรผักปลอด
สารพิษ มีที่ตั้ง ณ หมู่ 12 ตำบลป่าขะ โดยผู้นำชุมชน นายทวี มณฑา ได้ชักชวนให้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเอง 
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตให้เป็นการผลิตแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง“ปลูกทุกอย่างที่เรากิน กินทุกอย่างที่เราปลูกทำของทุกอย่าง
ที่เราใช้ ใช้ทุกอย่างที่เราทำ เหลือกินแจก เหลือแจกขาย เรากิน คนอื่นกินต้อง
ปลอดภัยจากสารพิษ” ในปัจจุบันชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงได้ปรับการประกอบ
อาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสานปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สวนผลไม้ปลอดสารพิษ การแปรรูปกระท้อนสามรส 
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรหรือเดินทาง
มาท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริที่สามารนำมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สนใจสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ คุณสมหมาย เกตุแก้ว โทร.08-9090-9260


ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
ตลอดแนวคลองอำเภอองครักษ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืช ทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ 
ซึ่งมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิดที่เพาะชำ ทาบกิ่ง ติดตาล้อมราก 
ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ จัดส่งไปยังแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
และต่างประเทศ
หมู่บ้านผลิตบอนสี ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์
สวนดอกไม้ดาหลา ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองฯ 
กลุ่ม ไอ พี เอ็ม ส้มโอ ตำบลสาริกา บริเวณแก่งสามชั้น อำเภอเมืองฯ
สวนขวดแก้ว 90/2 ม.2 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 
โทรศัพท์ 0 3738 5111, 0 9340 1027


สวนละอองฟ้า : สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนไทย 
ความเป็นมา
เดิมทีเรามีสวนอยู่ที่ปากซอยพระครู หรือซอยจรัญสนิทวงษ์ 85 ธนบุรีเป็นสวน
ทุเรียนดั้งเดิมที่อยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2485 น้ำท่วมใหญ่ ทุเรียนตายเกือบหมดสวน
ด้วยความที่คุณพ่อชม โสวรรณตระกูล รักทุเรียนมากจึงออกตะเวนหาพันธุ์ทุเรียน
มาลงปลูกอีกทั้งเม็ดและกิ่งตอนหลายปีต่อมาเมื่อทุเรียนออกผลแล้วพ่อชมก็
คัดเลือกพันธุ์ที่ดี และหาทำเลที่จะขยายพันธุ์ในที่สุดก็บ้านหุบลึก ตำบลเขาพระ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกเป็นชัยภูมิที่ดีในการปลูกทุเรียน เนื่องจากเป็นที่ราบ
ในหุบเขา ระบายน้ำดีในหน้าฝน หลบลมเมื่อมีพายุ และคุณภาพดินดี เมื่อได้ทำเล
แล้วพ่อชมก็นำพันธุ์ทุเรียนที่คัดไว้ นำมาปลูกในสวนละออกฟ้าแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2508จนมาถึงปัจจุบันนี้มีทุเรียนในสวนกว่า 50 สายพันธุ์ สำหรับทุเรียนสวน
นี้ท่านมองเป็นเสมือนงานศิลปะ << ข้อมูลเพิ่มเติม

สวนมะปรางหวาน-มะยงชิด-กะท้อน อำเภอเมืองฯ ผลผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม มีสวนที่แนะนำคือ

1. สวน 3 จ. (ตาจรูญ จวนเจริญ) เกษตรกรดีเด่นภาคตะวันออก
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ชมไร่นาสวนผสม 
สวนมะปรางแบบยกร่อง พร้อมวิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะปรางหวาน มะยงชิด
โทร. 08 6139 6446

2. สวนศรียา (ไสว ศรียา) เลขที่ 42/2 หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง 
โทรศัพท์ 037-384093

3. สวนสาริกาการเกษตร (วิเชียร ตั๊นเจริญ) จำหน่ายกิ่งพันธุ์ชิดสาริกา ชนะเลิศการประกวดปี 2539,41,45 โทร.0-3732- 8444 / 
08 -1432- 9228 / 08 -1577- 8889

4. สวนนพรัตน์ โทร. 08-1762-4082

5. สวนบุญล้อม โทร. 0-3733-0049

6. สวนแก้วคูณ โทร. 08-1363-9249

7. สวนดาบสุริยะ โทร. 08-3121-9922

8. สวนริมเขา โทร. 08-1771-4521

9. สวนรัตนา – นิยม โทร. 08-9939-3382, 0-3732-0905

10. สวนตายาย โทร. 08-6139-6446

11. สวนทองเรืองการเกษตร โทร. 08-5089-3874

12. สวนสาวมะยงชิด โทร. 08-6824-4118

13. สวนจรวย โทร. 08-9605-3828, 08-5154-3856

14. สวนละอองฟ้า (คุณแหม่ม) โทร. 08-9248- 6401

15. สวนริมเขา โทร. 08-1771-4521, 08-1172-0628

16. สวนลุงเหลา โทร. 08-9750-5242

17.สวนสุริยะ โทร. 08-3121-9922

18. สวนเปรมปรีย์ โทร. 08-1745-8174

19. สวนอาจารย์ประสาน โทร. 08-1773-3111

20. สวนคุณยาย โทร. 08-5915-3566

21. สวนพุฒตาล โทร. 08-9046-9799

สวนมะไฟ ผู้ใหญ่ฯฉันท์ ขยันงาน 67 หมู่ 5 ตำบลเกาะหวาย
อำเภอปากพลีสวนละอองฟ้า สวนทุเรียนนานาพันธุ์ 
โทร. 08-9091-7255 ผลิตผลเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวเกษตร
จังหวัดนครนายก โทร. 0-3731-1289