ครั้งที่ ๙ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐


เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดพระบรมรูปและทรงเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๐๐ ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงหน้าหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปล่วงหน้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอประชุม ประทับพระราชอาสน์ ผู้บังคับบัญชาการทหารบก กราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จ ฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป กับเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระดำเนินไปทรงเปิดและทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง เพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถ ต่อจากนั้น เสด็จออก ณ พลับพลาหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราโชวาท


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อยขึ้น ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง สำหรับอบรมบุคคลที่ได้รับคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติเป็นพื้นฐานอยู่ ให้เป็นนายทหารที่ดี ที่มีความรู้ และสติปัญญา ความสามารถพร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในกองทัพ ดังนี้ นักเรียนนายร้อยทุกคนจะต้องทราบตระหนักถึงฐานะของตน ว่าตนเองจะต้องรับภาระที่สำคัญต่อบ้านเมือง และจะต้องเป็นหลักของทหารทั้งปวงต่อไป จึงควรจะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรับการฝึกหัดอบรมโดยเต็มกำลัง สำหรับโรงเรียนนายร้อยซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การศึกษานั้น ก็จะต้องให้การศึกษาที่ดี ที่ถูกต้อง แก่นักเรียนแต่ละคนให้ครบถ้วน คือให้มีวิชาการที่แน่นหนา มีความรู้รอบตัวและประสบการณ์ที่กว้างขวางทั่วถึง สำคัญที่สุด จะต้องให้ทุกคนมีวิชาและความสามารถชัดเจน ทั้งในด้านยุทธการและในด้านการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนควบคู่กัน เพราะทหารมีภารกิจหลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบสุขมั่นคงของประชาชนทั้งสองประการ ทุกฝ่ายทุกคนต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ให้ตรง ให้ครบถ้วน ให้เรียบร้อย ด้วยความรู้ ความคิดพิจารณา ความเข้มแข็งเสียสละ และความอุตสาหะอดทนไม่เสื่อมถอย เพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของตน ของสถาบัน ของชาติบ้านเมืองเรา จบแล้ว ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บอกจัดแถวสวนสนามถวายความเคารพของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
(สำนักราชเลขาธิการ ประมวลพระราชกรณียกิจ ๒๕๓๐ หน้า ๒๕๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *