ครั้งที่ ๑๐ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

เวลา ๑๔.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงรับการสวนสนามจากนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกแล้ว ณ ที่นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทาน อัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มเปิดพระวิสูตรคลุมพระบรมรูป ต่อจากนั้น เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึก ทรงวางพวงมาลา และจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จออกมุขพลับพลา พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ผู้ที่เข้ามาศึกษาวิชาในสถาบันวิชาการทหารแห่งนี้ล้วนได้รับการเลือกเฟ้นแล้วว่ามีพื้นฐานทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญาดีพร้อม เป็นที่หวังว่าเมื่อได้ศึกษาสำเร็จบริบูรณ์ จะเป็นกำลังสำคัญในแผ่นดินต่อไป เพราะฉะนั้น ในขณะศึกษาอยู่นี้ทุกคนจะต้องพยายามขวนขวายเล่าเรียนอย่างเต็มกำลัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความฉลาด และความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่เกื้อหนุนการศึกษาหาความรู้และความฉลาดสามารถนั้น คือ สติ ซึ่งอธิบายอย่างง่ายๆ ได้ว่า ความระลึกรู้ นักศึกษาจำเป็นต้องทำสติ หรือตั้งสติ ความระลึกรู้นี้ไว้ให้มั่นเสมอ เพื่อให้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านพบ อย่างครบถ้วนชัดเจน จักได้สามารถจับเหตุ จับผล จับหลักการได้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ข้อใดที่มิใช่ประโยชน์ ก็คัดออกไป ข้อใดที่เป็นประโยชน์ ก็จดจำสะสมไว้ในความทรงจำ อีกประการหนึ่ง เมื่อปฏิบัติหน้าที่หรือกิจการงานใด ๆ ก็จำเป็นต้องมีสติควบคุมกำกับโดยตลอด จักได้ทราบแน่ชัดว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่ และควรจะต้องนำวิชาความรู้ข้อใด วิธีการอย่างไร มาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องเหมาะสมทุกขั้นตอน เพื่อให้งานที่ปฏิบัตินั้นบรรลุผลสมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด ทุกคนควรนำเรื่องสตินี้ ไปพิจารณาให้เห็นชัด และนำไปยึดถือปฏิบัติ ให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนการประพฤติทุกอย่างของตน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น.

(สำนักราชเลขาธิการ ประมวลพระราชกรณียกิจ ๒๕๓๑ หน้า ๘๓ – ๘๔)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *