ครั้งที่ ๑๒ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

เวลา ๑๖.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนคลองท่าด่าน โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังอาคารรับรอง แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขาลอย ทอดพระเนตรแบบจำลองโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน บริเวณก่อสร้างเขื่อน และบริเวณโดยรอบโครงการ ฯ จากนั้น ประทับรถพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่นสูง ๙๓ mเมตร ยาว ๒,๗๒๐ เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำ ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำนครนายกที่เกิดขึ้นเป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายก จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงตอกไม้มงคลลงในหลุม จากนั้น ทางวางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารรับรอง สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒ และเริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นต้นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า เขื่อนขุนด่านปราการชล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *