ครั้งที่ ๘ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๙
 
เวลา ๑๔.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก โครงการจักหาน้ำในพื้นที่บริเวณเขาชะโงก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณเขาชะโงกและบริเวณข้างเคียง ในเขตอำเภอเมืองนครนายก รวมทั้งจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนโครงการเกษตรกรรมร่วมใจอีกด้วย

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ สนองพระราชดำริเสร็จแล้วจำนวน ๒ โครงการ คือ อ่างเก็บน้ำคลองทราย ตำบลเขาพระ และอ่างเก็บน้ำคลองโบด ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *