ครั้งที่ ๓ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา) ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์อาคารดังกล่าวเป็นอาคารทรงไทย ๓ ชั้น ปัจจุบันเรียกว่า อาคาร ๑ เป็นอาคารเรียนหลังแรก และเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกจำนวน ๑๐๐ คน มีครู ๑๐ คน ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียน นวมราชานุสรณ์ (อ่านว่า นะ วะ มะ ราชานุสรณ์) เป็นภาษาบาลี แปลว่า ที่ระลึกรัชกาลที่ ๙ และยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันของอาคารเรียน
เวลา ๑๖.๑๐ น. เสด็จพระดำเนินถึงวัดวังกระโจม
ภายหลังจาก พลเอก กฤษณ์ สีวะรา รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานกรรมการจัดงานพิธีเปิดอาคารเรียนกราบบังคมทูลรายงานการสร้างอาคารเรียนนวมราชานุสรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียนนวมราชานุสรณ์ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินออกจากประทับที่มุขพลับพลาพิธี ครูและนักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เฝ้า ฯ ครูใหญ่ทูลเกล้า ฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียน นักเรียนทั้งหมดถวายความเคารพและถวายสัตย์ปฏิญาณ นายสมอาจ กุยยกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสร้างอาคารเรียน เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ขึ้นอาคารเรียน ทอดพระเนตรอาคารเรียนตามพระราชอัธยาศัย แล้วเสด็จ ฯ ลงสนามหน้าอาคารเรียนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้นประดู่แดง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นพุทธบูชา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ อยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัด ทรงมีพระราชปฏิสันถาร และพระปฏิสันถารกับผู้มา ฯ อย่างใกล้ชิด จากนั้นเสด็จ ฯ กลับ เวลา ๑๗.๔๐ น.

(สำนักราชเลขาธิการ ประมวลพระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕)