ครั้งที่ ๑ การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรจังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ และนับเป็นครั้งแรกของชาวนครนายกที่ได้มีโอกาส เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์และพระราชินีอย่างใกล้ชิด

ครั้งนั้นได้มีราษฎรมาเฝ้าสองข้างทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงภายในจังหวัดอย่างแน่นขนัด เมื่อเสด็จฯผ่านอำเภอบ้านนา ทรงพักที่อำเภอบ้านนา และ เปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าเฝ้าชมพระบารมี แล้วเสด็จไปที่ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) เมื่อพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแล้ว เสด็จลงจากศาลากลางจังหวัด ทรงทักทายปฏิสันถารกับราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปในท่ามกลางหมู่ราษฎร ที่มาเฝ้ารับเสด็จนับหมื่นคน เป็นเวลากว่าเกือบหนึ่งชั่งโมง ด้วยพระพักตร์ยิ้มแย้มตลอดเวลา จึงเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากศาลากลาง มีประชาชนห้อมล้อมรถพระที่นั่งเพื่อส่งเสด็จต่างเปล่งเสียงไซโย จนรถพระที่นั่งพ้นศาลากลาง

สถานที่เสด็จ : โบสถ์คาทอลิกวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนา อำเภอบ้านนา

สถานที่เสด็จ : ที่ว่าการอำเภอบ้านนา
เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดทองย้อย เฝ้ารับเสด็จ และถวายเขากุยซึ่งเป็นสัตว์สูญพันธุ์สถานที่เสด็จ : ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ริมแม่น้ำนครนายก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในพระองค์ เสด็จ ฯ ออกจากที่ว่าการอำเภอบ้านนาไปที่ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า เมื่อพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแล้ว เสด็จลงจากศาลากลางจังหวัดทรงทักทายปฏิสันถารกับราษฎร และเสด็จไปในท่ามกลางหมู่ราษฎร ที่มาเฝ้านับหมื่นคน เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงด้วยพระพักตร์ยิ้มแย้มตลอดเวลา จึงเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากศาลากลางมีประชาชนห้อมล้อมรถพระที่นั่งเพื่อส่งเสด็จ ฯ ต่างเปล่งเสียงไชโย จนรถพระที่นั่งพ้นศาลากลาง