ครั้งที่ ๕ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน ไปทรงเยี่ยมโครงการชลประทานท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างคลองส่งน้ำไปยังที่ราบ ณ บริเวณบ้านวังยายฉิม ตำบลหินตั้ง ตลอดจนทอดพระเนตรฝายน้ำล้น คลองที่ด่าน ณ บริเวณบ้านสีสุก ตำบลหินตั้ง และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการกรมชลประทาน แสดงออกถึงความพอพระราชหฤทัยที่ได้มีการจัดสร้างระบบชลประทานที่จะช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ถึงเก้าหมื่นไร่ และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น เสด็จ ฯ กลับถึงพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน เวลา ๒๐.๔๕ น.


พระราชทานพระราชดำรัสแก่กรมชลประทาน เรื่องโครงการชลประทานคลองท่าด่าน ณ บริเวณบ้านสีสุก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

(สำนักราชเลขาธิการ ประมวลพระราชกรณียกิจ ๒๕๒๒, หน้า ๖๐)