ครั้งที่ ๖ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ ณ บริเวณเขาชะโงก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครนายก


ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณเขาชะโงก ได้เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการย้ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปตั้ง ณ ที่แห่งใหม่ คือที่บริเวณเขาชะโงก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธี เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์ ต่อจากนั้น ทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผังบริเวณที่จะก่อสร้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ บริเวณนั้น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์พระราชทาน ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

(สำนักเลขาธิการ ประมวลพระราชกรณียกิจ ๒๕๒๔ หน้า ๒๔๑)


เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกว่า “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ตั้งอยู่ ณ ถนนราชดำเนินนอกเรื่อยมาจนถึงเดือน ธันวาคมพุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงมีพระราชดำริให้ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณเขาชะโงก อำเภอเมือง ฯ ต่อกับอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พื้นที่ประมาณ ๒๑,๐๐๐ ไร่เศษ
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จบรรดาข้าราชการลูกจ้างนักเรียนนายร้อยและศิษย์เก่าก็พร้อมใจกันเดินเท้าจากโรงเรียนเก่าถนนราชดำเนินนอก สู่โรงเรียนใหม่ เขาชะโงก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคมพุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยมี พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณะนั้น) ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีนำกำลังจากกรุงเทพมหานครสู่นครนายกจนเป็นที่เรียบร้อย