ครั้งที่ ๗ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ ณ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ล่วงหน้าไปทรงรับเสด็จ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ด้วย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้น ด้วยความตั้งพระราชหฤทัยที่จะให้ประเทศของเรามีสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง สำหรับอบรมบุคคลที่ได้รับคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติที่ดีเป็นพื้นฐานแล้ว ให้เป็นนายทหารที่มีความรู้ มีสติปัญญาความสามารถ ไว้ให้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในกองทัพ และก็เป็นที่น่ายินดี ที่สถานศึกษานี้ได้รับความเอาใจใส่ปรับปรุงต่อมาด้วยดีโดยตลอดจนมีความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง และมีกัลยาณเกียรติปรากฏแพร่หลาย เป็นที่ยกย่องเชิดชูทั่วไปทั่วในประเทศและนานาประเทศ บัดนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอีกก้าวหนึ่ง โดยยกย้ายออกมาตั้งในที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งแกการศึกษาอบรมทางวิทยาการและยุทธการทุกด้าน ทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นอุปการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาอบรมและฝึกหัดอย่างสมบูรณ์ ครบครันที่สุด เพราะปัจจุบันนี้ นายทหารจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถสูงและกว้างขวางในการสร้างความมั่นคงทุกด้นทุกแบบให้แก่ประเทศ ความก้าวหน้าครั้งสำคัญนี้ มิใช่จะก่อให้เกิดประโยชน์และความภาคภูมิใจแก่กองทัพสถาบันทหารเท่านั้น แต่ย่อมจะก่อให้เกิดความพอใจและอุ่นใจแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วย ผู้บังคับบัญชาทหารและผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถาบันนี้ โดยเฉพาะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกรุ่นทุกคนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปรีชาญาณเห็นการณ์ไกล ถึงประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่บ้านเมือง จากการตั้งโรงเรียนนายร้อยขึ้น แล้วต้องตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีให้ตรง สังวรระวังในวินัยและหน้าที่ พร้อมใจพร้อมกำลังกันธำรงรักษาและพัฒนาสถานศึกษาของทุกคนให้มั่นคงก้าวหน้า ด้วยความรู้ ด้วยสติปัญญาความฉลาดรอบครอบ และด้วยความบริสุทธิ์จริงใจเสมอเป็นนิตย์ตลอดไป อย่าให้เสื่อมถอย 
(สำนักราชเลขาธิการ ประมวลพระราชกรณียกิจ ๒๕๒๙ หน้า ๒๕๙)