ครั้งที่ ๙ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดพระบรมรูปและทรงเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๐๐ ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงหน้าหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปล่วงหน้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอประชุม ประทับพระราชอาสน์ ผู้บังคับบัญชาการทหารบก กราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จ ฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป กับเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระดำเนินไปทรงเปิดและทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง เพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถ ต่อจากนั้น เสด็จออก ณ พลับพลาหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อยขึ้น ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง สำหรับอบรมบุคคลที่ได้รับคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติเป็นพื้นฐานอยู่ ให้เป็นนายทหารที่ดี ที่มีความรู้ และสติปัญญา ความสามารถพร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในกองทัพ ดังนี้ นักเรียนนายร้อยทุกคนจะต้องทราบตระหนักถึงฐานะของตน ว่าตนเองจะต้องรับภาระที่สำคัญต่อบ้านเมือง และจะต้องเป็นหลักของทหารทั้งปวงต่อไป จึงควรจะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรับการฝึกหัดอบรมโดยเต็มกำลัง สำหรับโรงเรียนนายร้อยซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การศึกษานั้น ก็จะต้องให้การศึกษาที่ดี ที่ถูกต้อง แก่นักเรียนแต่ละคนให้ครบถ้วน คือให้มีวิชาการที่แน่นหนา มีความรู้รอบตัวและประสบการณ์ที่กว้างขวางทั่วถึง สำคัญที่สุด จะต้องให้ทุกคนมีวิชาและความสามารถชัดเจน ทั้งในด้านยุทธการและในด้านการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนควบคู่กัน เพราะทหารมีภารกิจหลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบสุขมั่นคงของประชาชนทั้งสองประการ ทุกฝ่ายทุกคนต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ให้ตรง ให้ครบถ้วน ให้เรียบร้อย ด้วยความรู้ ความคิดพิจารณา ความเข้มแข็งเสียสละ และความอุตสาหะอดทนไม่เสื่อมถอย เพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของตน ของสถาบัน ของชาติบ้านเมืองเรา จบแล้ว ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บอกจัดแถวสวนสนามถวายความเคารพของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ(สำนักราชเลขาธิการ ประมวลพระราชกรณียกิจ ๒๕๓๐ หน้า ๒๕๙

Read more

ครั้งที่ ๘ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๙   เวลา ๑๔.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก โครงการจักหาน้ำในพื้นที่บริเวณเขาชะโงก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณเขาชะโงกและบริเวณข้างเคียง ในเขตอำเภอเมืองนครนายก รวมทั้งจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนโครงการเกษตรกรรมร่วมใจอีกด้วย กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ สนองพระราชดำริเสร็จแล้วจำนวน ๒ โครงการ คือ อ่างเก็บน้ำคลองทราย ตำบลเขาพระ และอ่างเก็บน้ำคลองโบด ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร

Read more

พระบรมราชานุสรณ์ ครั้งเสร็จฯ นครนายก

จังหวัดนครนายก ขอน้อมเกล้าขอน้อมกระหม่อม รำลึกในมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชดำเนินจังหวัดนครนายก เพื่อทรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ  การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขานครนายก การแก้ปัญหาภัยแล้ง ดินเปรี้ยว ตลอดจนทรง บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนา และ เยี่ยมราษฎร นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๔๔ รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง นอกจากนี้ได้มีพระราชหฤทัยเป็นห่วงใยชาวนครนายกเป็นอันมากจาก พระราชปรารถในโอกาสต่างๆ และกระแสพระราชดำรัสในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๖ ข้อมูลโดยสังเขปปรากฏดังนี้ บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาวนครนายก ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๔๒

Read more