โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายกขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก เพื่อทรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา นครนายก การแก้ปัญหาภัยแล้ง ดินเปรี้ยว ตลอดจนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนาและเยี่ยมราษฎร นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ถึง ปี ๒๕๔๔ รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ วางแผนงาน ค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ด้วยแนวพระราชดำริที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น

จังหวัดนครนายกได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนจะได้รับจากการท่องเที่ยวนครนายกตามรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสัมผัสถึงความทุ่มเทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครนายก ดังนั้นจึงควรสร้างกลยุทธิ์ให้ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ปรับช่องทางการตลาดการท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่คนไทยและคนต่างชาติ ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสมดุล ความเป็นสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในจังหวัดนครนายก จะเป็นการส่งเสริมช่องทางการท่องเที่ยวแนวใหม่ แต่ในการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์หลายๆช่องทาง จึงเห็นควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ